ดี อามาน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ตั้งอยู่ติดถนนสายเอเชียระหว่างหลักกิโลเม การแปล - ดี อามาน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ตั้งอยู่ติดถนนสายเอเชียระหว่างหลักกิโลเม ภาษาไทย วิธีการพูด

ดี อามาน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ตั้งอ

ดี อามาน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ตั้งอยู่ติดถนนสายเอเชียระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 311 หมู่1 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็นธุรกิจในเครือของบริษัท ดี อามาน กรุ๊ป จำกัด ซึ่งได้ซื้อกิจการลีลา รีสอร์ท จากคุณโชติ ลีลาภรณ์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 และได้เข้าบริหารกิจการพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น " ดี อามาน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท " ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบัน
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 1:
ดีอามานโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท 35 เลขที่ 311 หมู่ที่ 1 ตำบลสะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเป็นธุรกิจในเครือของ บริษัท ดีอามานกรุ๊ป จำกัด ซึ่งได้ซื้อกิจการลีลารีสอร์ทลีลาภรณ์เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 "ดีอามานโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท" ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบัน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 2:
ดีอามานโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ทตั้งอยู่ติดถนนสายเอเชียระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 311 หมู่1 ตำบลสะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเป็นธุรกิจในเครือของบริษัทดีอามานกรุ๊ปจำกัดซึ่งได้ซื้อกิจการลีลารีสอร์ท ลีลาภรณ์เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 และได้เข้าบริหารกิจการพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบัน "ดีอามานโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท"
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 3:
ดีอามานโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ทตั้งอยู่ติดถนนสายเอเชียระหว่างหลักกิโลเมตร 35 เลขที่ 311 หมู่ 1 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาเป็นธุรกิจในเครือของบริษัทอามานดีกรุ๊ปจำกัดซึ่งได้ซื้อกิจการลีลารีสอร์ทลีลาภรณ์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม .2556 และได้เข้าบริหารกิจการพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเ"ดีอามานโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท"ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบัน
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: