การแต่งกายของมาเลเซีย สำหรับชุดของผู้ชาย เรียกว่า บาจู มลายู (Beju Mel การแปล - การแต่งกายของมาเลเซีย สำหรับชุดของผู้ชาย เรียกว่า บาจู มลายู (Beju Mel ภาษาไทย วิธีการพูด

การแต่งกายของมาเลเซีย สำหรับชุดของผ

การแต่งกายของมาเลเซีย
สำหรับชุดของผู้ชาย เรียกว่า บาจู มลายู (Beju Melayu) ประกอบด้วยเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้ายหรือโพลีเอสเตอร์ที่มีส่วนผสมของผ้าฝ้าย สำหรับชุดของผู้หญิง เรียนกว่า บาจูกุรุง (Baja Kurung) ประกอบด้วยเสื้อคลุมแขนยาวและกระโปรงยาว
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 1:
การแต่งกายของมาเลเซีย
สำหรับชุดของผู้ชายเรียกว่าบาจูมลายู (beju มลายู) สำหรับชุดของผู้หญิงเรียนกว่าบาจูกุรุง (kurung Baja)
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 2:
การแต่งกายของมาเลเซีย
สำหรับชุดของผู้ชายเรียกว่าบาจูมลายู (Beju มลายู) ประกอบด้วยเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวที่ทำจากผ้าไหมผ้าฝ้ายหรือโพลีเอสเตอร์ที่มีส่วนผสมของผ้าฝ้ายสำหรับชุดของผู้หญิงเรียนกว่าบาจูกุรุง (ฟอร์เนียคู)
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 3:
การแต่งกายของมาเลเซีย
ตามมาตรฐานสำหรับชุดของผู้ชายเรียกว่าบาจูมลายู( beju มลายู)ประกอบด้วยเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวที่ทำจาผ้าฝ้ายหรือโพลีเอสเตอร์ที่มีส่วนผสมของผ้าฝสำหรับชุดของผู้หญิงเรียนกว่าบาจูกุรุง(บาฮากาลิฟอร์เนีย kurung )
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: