พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีเป็นที่ราบสูง มีภูเขาและป่าไม้ ทางทิศ การแปล - พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีเป็นที่ราบสูง มีภูเขาและป่าไม้ ทางทิศ ภาษาไทย วิธีการพูด

พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีเป

พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีเป็นที่ราบสูง มีภูเขาและป่าไม้ ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มไปจนจรดอ่าวไทย ทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูงและเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างไทยและ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า นอกจากนี้ยังมีป่าไม้อยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง และบางส่วนในอำเภอชะอำ

Most areas of Phetchaburi is plateau have mountains and forests The eastern is plain stretch to The Gulf of Thailand The westward is highland and Tenasserim mountain range intercept border between Thailand and Myanmar(Socialist Republic of the Union of Burma.)
Also available as branches in the local forest district Lat Ya Plong Tha Yang district and some in Cha-am

จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 1:
มีภูเขาและป่าไม้อำเภอบ้านลาดอำเภอท่ายางและบางส่วนในอำเภอชะอำ

พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีเป็นที่ราบสูงมีภูเขาและป่าไม้ภาคตะวันออกคือยืดธรรมดาที่มีความอ่าวไทยไปทางทิศตะวันตกเป็นที่สูงและภูเขาตะนาวศรีชายแดนตัดช่วงระหว่างไทยและพม่า (สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า.)
ยังมีเป็นสาขา ในท้องถิ่นตำบลป่าแลตหนองหญ้าปล้องอำเภอท่ายางและบางส่วนในชะอำ

การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 2:
พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีเป็นที่ราบสูงมีภูเขาและป่าไม้ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มไปจนจรดอ่าวไทยทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูงและเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างไทยและ นอกจากนี้ยังมีป่าไม้อยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอหนองหญ้าปล้องอำเภอบ้านลาดอำเภอท่ายางและบางส่วนในอำเภอชะอำ

ส่วนใหญ่พื้นที่ของเพชรบุรีเป็นที่ราบสูงมีภูเขา และป่าตะวันออกเป็นแบบยืดอ่าวไทย westward เป็นไฮแลนด์และ Tenasserim เทือกจุดตัดแกนชายแดนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ (สาธารณรัฐสังคมนิยมของพม่าร่วมกัน)
ยังมีเป็นสาขา ในป่าท้องถิ่นอำเภอลาดหญ้าปล่องท่ายางเขต และบางในชะอำ

การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 3:
พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีเป็นที่รา มีภูเขาและป่าไม้ ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มไปจนจรดอ่าวไทยทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูงและเทือกเขาตะนาวศรีนอกจากนี้ยังมีป่าไม้อยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอ อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง และบางส่วนในอำเภอชะอำ
ตามมาตรฐาน
มากที่สุดของพื้นที่เพชรบุรีมีพื้นที่ราบมี ภูเขา และป่าตะวันออกจะเป็นที่ราบทอดตัวไปยังอ่าวของประเทศไทยทางทิศตะวันตกเป็นเขตพื้นที่ Highland และตะนาวศรีเทือกเขาปิดกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและพม่า(สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งที่ สหภาพ พม่า)
นอกจากนั้นยังจัดให้บริการที่เป็นสาขาในเขตพื้นที่ป่าในท้องถิ่นลาดหญ้าปล้องท่ายางเขตพื้นที่และบางประเทศในชะอำ

การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: