ฉันทำเรียงความวิชาภาษาไทย เรื่อง ห้องสมุดในฝัน ต่อมาไม่นานฉันก็ทำเสร็จ การแปล - ฉันทำเรียงความวิชาภาษาไทย เรื่อง ห้องสมุดในฝัน ต่อมาไม่นานฉันก็ทำเสร็จ ภาษาไทย วิธีการพูด

ฉันทำเรียงความวิชาภาษาไทย เรื่อง ห้

ฉันทำเรียงความวิชาภาษาไทย เรื่อง ห้องสมุดในฝัน ต่อมาไม่นานฉันก็ทำเสร็จ เมื่อเวลา 11.00 ฉันก็ไปอาบน้ำ เพื่อไปโรงเรียน และออกจากบ้านเวลา 11.30 น. ถึงโรงเรียนเวลา 12.00 น. และเรียนตอนบ่ายคาบแรก คือ วิชาเคมี เรียนที่ห้อง lab ครูให้สอบ quiz test ด้วย ซึ่งฉันพอทำได้ หลังจากนั้นก็เรียนวิชาสุขศึกษา และเรียนวิชาภูมิศาสตร์ ครุให้ดูแผนที่กรุงเทพมหานคร สนุกมาก และได้รับความรู้มากขึ้น วันนี้ฉันมีความสุขจัง
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 1:
ฉันทำเรียงความวิชาภาษาไทยเรื่องห้องสมุดในฝันต่อมาไม่นานฉันก็ทำเสร็จเมื่อเวลา 11.00 ฉันก็ไปอาบน้ำเพื่อไปโรงเรียนและออกจากบ้านเวลา 11.30 น ถึงโรงเรียนเวลา 12.00 นและเรียนตอนบ่ายคาบแรกคือวิชาเคมีเรียนที่ห้องแล็บครูให้สอบแบบทดสอบทดสอบด้วยซึ่งฉันพอทำได้หลังจากนั้นก็เรียนวิชาสุขศึกษาและเรียนวิชาภูมิศาสตร์ครุให้ดูแผนที่กรุงเทพมหานครสนุกมากและได้รับความรู้มากขึ้น
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 2:
ฉันทำเรียงความวิชาภาษาไทยเรื่องห้องสมุดในฝันต่อมาไม่นานฉันก็ทำเสร็จเมื่อเวลา 11.00 ฉันก็ไปอาบน้ำเพื่อไปโรงเรียนและออกจากบ้านเวลา 11.30 น.ถึงโรงเรียนเวลา 12.00 น. และเรียนตอนบ่ายคาบแรกคือวิชาเคมีเรียนที่ห้องห้องปฏิบัติการครูให้สอบแบบทดสอบทดสอบด้วยซึ่งฉันพอทำได้หลังจากนั้นก็เรียนวิชาสุขศึกษาและเรียนวิชาภูมิศาสตร์ครุให้ดูแผนที่กรุงเทพมหานครสนุกมากและได้รับความรู้มากขึ้น
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 3:
ฉันทำเรียงความวิชาภาษาไทย เรื่องห้องสมุดในฝันต่อมาไม่นานฉันก็ทำเสร็จเมื่อเวลา 11.00 ฉันก็ไปอาบน้ำเพื่อไปโรงเรียนและออกจากบ้านเวลา 11.30 น.น. ถึงโรงเรียนเวลา 12.00 น.และเรียนตอนบ่ายคาบแรกคือวิชาเคมีเรียนที่ห้องห้องปฏิบัติการครูให้สอบแบบทดสอบการทดสอบด้วยซึ่งฉันพอทำได้หลังจากนั้นก็เรียนวิชาสุขศึกษา และเรียนวิชาภูมิศาสตร์ ครุให้ดูแผนที่กรุงเทพมหานครสนุกมากและได้รับความรู้มากขึ้น
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: