ความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบทสังคมชนบทจะเป็นสังคมแบบยึดกลุ่ การแปล - ความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบทสังคมชนบทจะเป็นสังคมแบบยึดกลุ่ ภาษาไทย วิธีการพูด

ความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังค

ความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท
สังคมชนบทจะเป็นสังคมแบบยึดกลุ่มคน ประเพณีเป็นหลัก คนๆหนึ่งจะทำงานหลากหลายอย่างเพื่อครอบคลุมทุกๆด้าน มีความซื่อสัตว์และภักดีต่อชุมชน ความเปลี่ยนแปลงในสังคมด้อยพัฒนาเกิดจากคุณลักษณะของบุคคลที่ติดตามตัวมาตั้งแต่กำเนิด เช่น ฐานะ เพศ ชนชั้น อายุ ในด้านสังคมเมืองจะเน้นความสัมพันธ์กันแบบปัจเจกบุคคลเพื่อตอบสนองระบบการทำงานที่คล่องตัว การเปลี่ยนแปลงในสังคมเกิดจากความสามารถ ความรู้และทักษะเป็นหลักด้านการทำงานจะทำงานเฉพาะหน้าที่เพื่อให้เกิดความชำนาญ ทำให้อาชีพการงานมีหลากหลายประเภท และเน้นผลประโยชน์เพื่อตอบสนองความสนใจส่วนตัวเป็นหลักDifferences between urban and rural society
.Society will hold a social group. Traditions prevail. One person will work with a wide range to cover all aspects. The Harmony and loyalty to the community.Such as sex, age, social class, the city will focus on the relationship between individuals and systems to meet the dynamic. Changes in society resulting from a can.Make a wide range of career. And highlight the benefits to satisfy a personal interest
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 1:
สังคมชนบทจะเป็นสังคมแบบยึดกลุ่มคนประเพณีเป็นหลัก มีความซื่อสัตว์และภักดีต่อชุมชนเช่นฐานะเพศชนชั้นอายุทำให้อาชีพการงานมีหลากหลายประเภท
สังคม


ความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองและชนบท
. จะถือเป็นกลุ่มสังคม ประเพณีเหนือกว่า หนึ่งคนที่จะทำงานร่วมกับหลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้าน ความสามัคคีและความจงรักภักดีต่อ community.such เช่นเพศอายุระดับชั้นทางสังคมเมืองจะมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและระบบที่จะตอบสนองแบบไดนามิก การเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เกิดจาก can.make หลากหลายอาชีพและเน้นประโยชน์เพื่อตอบสนองความสนใจส่วนบุคคล
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 2:
ความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท
สังคมชนบทจะเป็นสังคมแบบยึดกลุ่มคนประเพณีเป็นหลักคนๆหนึ่งจะทำงานหลากหลายอย่างเพื่อครอบคลุมทุกๆด้านมีความซื่อสัตว์และภักดีต่อชุมชน เช่นฐานะเพศชนชั้นอายุในด้านสังคมเมืองจะเน้นความสัมพันธ์กันแบบปัจเจกบุคคลเพื่อตอบสนองระบบการทำงานที่คล่องตัวการเปลี่ยนแปลงในสังคมเกิดจากความสามารถ ทำให้อาชีพการงานมีหลากหลายประเภทและเน้นผลประโยชน์เพื่อตอบสนองความสนใจส่วนตัวเป็นหลักความแตกต่างระหว่างสังคมเมือง และชนบท
สังคมจะถือเป็นกลุ่มสังคม ประเพณีเหนือกว่า คนจะทำงานกับหลากหลายครอบคลุมทุกด้าน ความสามัคคีและสมาชิกชุมชนเช่นเพศ อายุ ชนชั้น เมืองจะไปเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและระบบการตอบสนองแบบไดนามิก การเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เกิดจากความสามารถทำให้ความหลากหลายของอาชีพ และเน้นผลประโยชน์เพื่อตอบสนองความสนใจ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 3:
ความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท
ตามมาตรฐานสังคมชนบทจะเป็นสังคมแบบยึดกลุ่มคนประเพณีเป็นหลักคนๆหนึ่งจะทำงานหลากหลายอย่างเพื่อครอบคลุมท มีความซื่อสัตว์และภักดีต่อชุมชนเช่นฐานะชนชั้นเพศอายุในด้านสังคมเมืองจะเน้นความสัมพันธ์กันแบบปัการเปลี่ยนแปลงในสังคมเกิดจากความสามารถทำให้อาชีพการงานมีหลากหลายประเภท และเน้นผลประโยชน์เพื่อตอบสนองความสนใจส่วนตความแตกต่างระหว่างในเมืองและในชนบทสังคม
.สังคมจะค้างไว้ที่กลุ่มของสังคม ประเพณีมีผลบังคับใช้เหนือกว่า ผู้ใช้คนหนึ่งจะทำงานพร้อมด้วยความหลากหลายที่ให้ครอบคลุมทุกแง่มุม และความ จงรักภักดี ความสามัคคีให้กับชุมชน.เช่นเพศอายุระดับสังคมเมืองซึ่งจะเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างระบบและผู้ใช้บริการแบบเฉพาะรายเพื่อไปพบกับไดนามิค การเปลี่ยนแปลงในสังคมเป็นผลมาจากสามารถได้ทำให้ทางเลือกที่หลากหลายของอาชีพและเน้นให้สิทธิประโยชน์ที่จะสร้างความพึงพอใจสำหรับความสนใจส่วนตัว
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: