ปอกระบิด รักษาโรคเบาหวาน วิธีรับประทาน นำฝักปอกะบิด 50 ฝัก มาล้างน้ำ แ การแปล - ปอกระบิด รักษาโรคเบาหวาน วิธีรับประทาน นำฝักปอกะบิด 50 ฝัก มาล้างน้ำ แ ภาษาไทย วิธีการพูด

ปอกระบิด รักษาโรคเบาหวาน วิธีรับประ

ปอกระบิด รักษาโรคเบาหวาน
วิธีรับประทาน
นำฝักปอกะบิด 50 ฝัก มาล้างน้ำ แล้วจึงนำไปต้มในน้ำ 3 ลิตร โดยใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ต้มได้ 4 ครั้ง หรือจนกว่าสีน้ำจะจาง แล้วจึงเปลี่ยนยาใหม่
ราก – รักษาโรคเบาหวาน
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 1:
ปอกระบิดรักษาโรคเบาหวาน

วิธีรับประทานนำฝักปอกะบิด 50 ฝักมาล้างน้ำแล้วจึงนำไปต้มในน้ำ 3 ลิตรโดยใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีต้มได้ 4 ครั้งหรือจนกว่าสีน้ำจะจางแล้วจึงเปลี่ยนยา ใหม่
ราก - รักษาโรคเบาหวาน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 2:
ปอกระบิดรักษาโรคเบาหวาน
วิธีรับประทาน
นำฝักปอกะบิด 50 ฝักมาล้างน้ำแล้วจึงนำไปต้มในน้ำ 3 ลิตรโดยใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีต้มได้ 4 ครั้งหรือจนกว่าสีน้ำจะจางแล้วจึงเปลี่ยนยาใหม่
ราก – รักษาโรคเบาหวาน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 3:
ปอกระบิดรักษาโรคเบาหวาน

วิธีรับประทานนำฝักปอกะบิด 50 ฝักมาล้างน้ำแล้วจึงนำไปต้มในน้ำ 3 ลิตรโดยใช้เวลาประมาณ 10-15 10-15 10-15 นาทีต้มได้ 4 ครั้งหรือจนกว่าสีน้ำจะจางแล้วจึงเปลี่ยนยาใหม่
ราก - รักษาโรคเบาหวาน
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: