การแต่งกายของมาเลเซีย สำหรับชุดของผู้ชาย เรียกว่า บาจู มลายู (Beju Mel การแปล - การแต่งกายของมาเลเซีย สำหรับชุดของผู้ชาย เรียกว่า บาจู มลายู (Beju Mel ภาษาไทย วิธีการพูด

การแต่งกายของมาเลเซีย สำหรับชุดของผ

การแต่งกายของมาเลเซีย
สำหรับชุดของผู้ชาย เรียกว่า บาจู มลายู (Beju Melayu) ประกอบด้วยเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้ายหรือโพลีเอสเตอร์ที่มีส่วนผสมของผ้าฝ้าย สำหรับชุดของผู้หญิง เรียนกว่า บาจูกุรุง (Baja Kurung) ประกอบด้วยเสื้อคลุมแขนยาวและกระโปรงยาว
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 1:
การแต่งกายของมาเลเซีย
สำหรับชุดของผู้ชายเรียกว่าบาจูมลายู (beju มลายู) สำหรับชุดของผู้หญิงเรียนกว่าบาจูกุรุง (kurung Baja)
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 2:
การแต่งกายของมาเลเซีย
สำหรับชุดของผู้ชายเรียกว่าบาจูมลายู (Beju มลายู) ประกอบด้วยเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวที่ทำจากผ้าไหมผ้าฝ้ายหรือโพลีเอสเตอร์ที่มีส่วนผสมของผ้าฝ้ายสำหรับชุดของผู้หญิงเรียนกว่าบาจูกุรุง (ฟอร์เนียคู)
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 3:
การแต่งกายของมาเลเซีย
ตามมาตรฐานสำหรับชุดของผู้ชายเรียกว่าบาจูมลายู( beju มลายู)ประกอบด้วยเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวที่ทำจาผ้าฝ้ายหรือโพลีเอสเตอร์ที่มีส่วนผสมของผ้าฝสำหรับชุดของผู้หญิงเรียนกว่าบาจูกุรุง(บาฮากาลิฟอร์เนีย kurung )
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: