พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีเป็นที่ราบสูง มีภูเขาและป่าไม้ ทางทิศ การแปล - พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีเป็นที่ราบสูง มีภูเขาและป่าไม้ ทางทิศ ภาษาไทย วิธีการพูด

พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีเป

พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีเป็นที่ราบสูง มีภูเขาและป่าไม้ ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มไปจนจรดอ่าวไทย ทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูงและเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างไทยและ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า นอกจากนี้ยังมีป่าไม้อยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง และบางส่วนในอำเภอชะอำ

Most areas of Phetchaburi is plateau have mountains and forests The eastern is plain stretch to The Gulf of Thailand The westward is highland and Tenasserim mountain range intercept border between Thailand and Myanmar(Socialist Republic of the Union of Burma.)
Also available as branches in the local forest district Lat Ya Plong Tha Yang district and some in Cha-am

จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 1:
มีภูเขาและป่าไม้อำเภอบ้านลาดอำเภอท่ายางและบางส่วนในอำเภอชะอำ

พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีเป็นที่ราบสูงมีภูเขาและป่าไม้ภาคตะวันออกคือยืดธรรมดาที่มีความอ่าวไทยไปทางทิศตะวันตกเป็นที่สูงและภูเขาตะนาวศรีชายแดนตัดช่วงระหว่างไทยและพม่า (สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า.)
ยังมีเป็นสาขา ในท้องถิ่นตำบลป่าแลตหนองหญ้าปล้องอำเภอท่ายางและบางส่วนในชะอำ

การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 2:
พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีเป็นที่ราบสูงมีภูเขาและป่าไม้ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มไปจนจรดอ่าวไทยทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูงและเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างไทยและ นอกจากนี้ยังมีป่าไม้อยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอหนองหญ้าปล้องอำเภอบ้านลาดอำเภอท่ายางและบางส่วนในอำเภอชะอำ

ส่วนใหญ่พื้นที่ของเพชรบุรีเป็นที่ราบสูงมีภูเขา และป่าตะวันออกเป็นแบบยืดอ่าวไทย westward เป็นไฮแลนด์และ Tenasserim เทือกจุดตัดแกนชายแดนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ (สาธารณรัฐสังคมนิยมของพม่าร่วมกัน)
ยังมีเป็นสาขา ในป่าท้องถิ่นอำเภอลาดหญ้าปล่องท่ายางเขต และบางในชะอำ

การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 3:
พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีเป็นที่รา มีภูเขาและป่าไม้ ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มไปจนจรดอ่าวไทยทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูงและเทือกเขาตะนาวศรีนอกจากนี้ยังมีป่าไม้อยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอ อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง และบางส่วนในอำเภอชะอำ
ตามมาตรฐาน
มากที่สุดของพื้นที่เพชรบุรีมีพื้นที่ราบมี ภูเขา และป่าตะวันออกจะเป็นที่ราบทอดตัวไปยังอ่าวของประเทศไทยทางทิศตะวันตกเป็นเขตพื้นที่ Highland และตะนาวศรีเทือกเขาปิดกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและพม่า(สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งที่ สหภาพ พม่า)
นอกจากนั้นยังจัดให้บริการที่เป็นสาขาในเขตพื้นที่ป่าในท้องถิ่นลาดหญ้าปล้องท่ายางเขตพื้นที่และบางประเทศในชะอำ

การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: