อ่านข่าวดารานักแสดงช่อง 7 สี สวมชุดสวยร่วมงาน Star Party 24 ปี ทีวีพูล การแปล - อ่านข่าวดารานักแสดงช่อง 7 สี สวมชุดสวยร่วมงาน Star Party 24 ปี ทีวีพูล ภาษาไทย วิธีการพูด

อ่านข่าวดารานักแสดงช่อง 7 สี สวมชุด

อ่านข่าวดารา

นักแสดงช่อง 7 สี สวมชุดสวยร่วมงาน Star Party 24 ปี ทีวีพูล ปีนี้จัดในธีม อะโลฮา พาราไดซ์ เน้นสีสันสะดุดตา งานนี้หนุ่มสาว 7 สี น่ารักถูกใจแฟนๆ ได้คะแนนโหวตจากมหาชนไปหลายรางวัล เริ่มด้วย รางวัลซุปตาร์ใจบุญ แพนเค้ก เขมนิจ หนุ่มขี้เล่น พอร์ช ศรัณย์ รับรางวัลมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 1:
อ่านข่าวดารา

นักแสดงช่อง 7 สีสวมชุดสวยร่วมงานปาร์ตี้ดาว 24 ปีทีวีพูลปีนี้จัดในธีมอะโลฮาพาราไดซ์เน้นสีสันสะดุดตางานนี้หนุ่มสาว 7 สีน่ารักถูกใจแฟน ๆ ได้คะแนนโหวตจากมหาชนไปหลายรางวัลเริ่มด้วยรางวัล ซุปตาร์ใจบุญแพนเค้กหนุ่มขี้เล่นพอร์ชศรัณย์รับรางวัลมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 2:
อ่านข่าวดารา

นักแสดงช่อง 7 สีสวมชุดสวยร่วมงาน Star ปาร์ตี้ 24 ปีทีวีพูลปีนี้จัดในธีมอะโลฮาพาราไดซ์เน้นสีสันสะดุดตางานนี้หนุ่มสาว 7 สีน่ารักถูกใจแฟน ๆ ได้คะแนนโหวตจากมหาชนไปหลายรางวัลเริ่มด้วยรางวัลซุปตาร์ใจบุญแพนเค้ก หนุ่มขี้เล่นพอร์ชศรัณย์รับรางวัลมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 3:
อ่านข่าวดารา

นักแสดงช่อง 7 สีสวมชุดสวยร่วมงานดาวอื่น 24 ปีทีวีพูลปีนี้จัดในธีมอะโลฮาพาราไดซ์เน้นสีสันสะดุดตางานนี้หนุ่มสาว 7 สีน่ารักถูกใจแฟนๆได้คะแนนโหวตจากมหาชนไปหลายรางวัลเริ่มด้วยรางวัลซุปตาร์ใจบุญแพนเค้กหนุ่มขี้เล่นพอร์ชศรัณย์รับรางวัลมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น
ตามมาตรฐาน
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: