ฉันทำเรียงความวิชาภาษาไทย เรื่อง ห้องสมุดในฝัน ต่อมาไม่นานฉันก็ทำเสร็จ การแปล - ฉันทำเรียงความวิชาภาษาไทย เรื่อง ห้องสมุดในฝัน ต่อมาไม่นานฉันก็ทำเสร็จ ภาษาไทย วิธีการพูด

ฉันทำเรียงความวิชาภาษาไทย เรื่อง ห้

ฉันทำเรียงความวิชาภาษาไทย เรื่อง ห้องสมุดในฝัน ต่อมาไม่นานฉันก็ทำเสร็จ เมื่อเวลา 11.00 ฉันก็ไปอาบน้ำ เพื่อไปโรงเรียน และออกจากบ้านเวลา 11.30 น. ถึงโรงเรียนเวลา 12.00 น. และเรียนตอนบ่ายคาบแรก คือ วิชาเคมี เรียนที่ห้อง lab ครูให้สอบ quiz test ด้วย ซึ่งฉันพอทำได้ หลังจากนั้นก็เรียนวิชาสุขศึกษา และเรียนวิชาภูมิศาสตร์ ครุให้ดูแผนที่กรุงเทพมหานคร สนุกมาก และได้รับความรู้มากขึ้น วันนี้ฉันมีความสุขจัง
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 1:
ฉันทำเรียงความวิชาภาษาไทยเรื่องห้องสมุดในฝันต่อมาไม่นานฉันก็ทำเสร็จเมื่อเวลา 11.00 ฉันก็ไปอาบน้ำเพื่อไปโรงเรียนและออกจากบ้านเวลา 11.30 น ถึงโรงเรียนเวลา 12.00 นและเรียนตอนบ่ายคาบแรกคือวิชาเคมีเรียนที่ห้องแล็บครูให้สอบแบบทดสอบทดสอบด้วยซึ่งฉันพอทำได้หลังจากนั้นก็เรียนวิชาสุขศึกษาและเรียนวิชาภูมิศาสตร์ครุให้ดูแผนที่กรุงเทพมหานครสนุกมากและได้รับความรู้มากขึ้น
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 2:
ฉันทำเรียงความวิชาภาษาไทยเรื่องห้องสมุดในฝันต่อมาไม่นานฉันก็ทำเสร็จเมื่อเวลา 11.00 ฉันก็ไปอาบน้ำเพื่อไปโรงเรียนและออกจากบ้านเวลา 11.30 น.ถึงโรงเรียนเวลา 12.00 น. และเรียนตอนบ่ายคาบแรกคือวิชาเคมีเรียนที่ห้องห้องปฏิบัติการครูให้สอบแบบทดสอบทดสอบด้วยซึ่งฉันพอทำได้หลังจากนั้นก็เรียนวิชาสุขศึกษาและเรียนวิชาภูมิศาสตร์ครุให้ดูแผนที่กรุงเทพมหานครสนุกมากและได้รับความรู้มากขึ้น
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 3:
ฉันทำเรียงความวิชาภาษาไทย เรื่องห้องสมุดในฝันต่อมาไม่นานฉันก็ทำเสร็จเมื่อเวลา 11.00 ฉันก็ไปอาบน้ำเพื่อไปโรงเรียนและออกจากบ้านเวลา 11.30 น.น. ถึงโรงเรียนเวลา 12.00 น.และเรียนตอนบ่ายคาบแรกคือวิชาเคมีเรียนที่ห้องห้องปฏิบัติการครูให้สอบแบบทดสอบการทดสอบด้วยซึ่งฉันพอทำได้หลังจากนั้นก็เรียนวิชาสุขศึกษา และเรียนวิชาภูมิศาสตร์ ครุให้ดูแผนที่กรุงเทพมหานครสนุกมากและได้รับความรู้มากขึ้น
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: