ฉันไม่เคยใช้ชีวิตอยู่กับคนไทยผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:I used to live wit การแปล - ฉันไม่เคยใช้ชีวิตอยู่กับคนไทยผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:I used to live wit ภาษาไทย วิธีการพูด

ฉันไม่เคยใช้ชีวิตอยู่กับคนไทยผลลัพธ

ฉันไม่เคยใช้ชีวิตอยู่กับคนไทยผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
I used to live with Thailand.
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
I've never used live with Thai people.
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
I have never used my life to Thai people.
ที่เกี่ยวข้องในการแปลผลการปรับปรุงแผน
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 1:
(ภาษาอังกฤษ) ที่ 1:
i ที่ใช้ในการมีชีวิตอยู่กับประเทศไทย
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2..
ฉันไม่เคยใช้ชีวิตอยู่กับคนไทย
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
i ไม่เคยใช้ชีวิตของฉันจะไทย คน.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 2:
ฉันไม่เคยใช้ชีวิตอยู่กับคนไทยผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
ใช้กับประเทศไทย
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
ฉันไม่เคยใช้สดกับคนไทย
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
ฉันไม่เคยได้ใช้ชีวิตเพื่อคนไทย.
ที่เกี่ยวข้องในการแปลผลการปรับปรุงแผน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 3:
ฉันไม่เคยใช้ชีวิตอยู่กับคนไทยผลลัพธ์( ภาษาอังกฤษ ) 1 :
ฉันใช้อยู่กับประเทศไทย.
ผลลัพธ์( ภาษาอังกฤษ ) 2 :
ผมไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยคนไทย.
ผลลัพธ์( ภาษาอังกฤษ ) 3 :
ผมไม่เคยใช้ชีวิตของคนไทย.
ที่เกี่ยวข้องในการแปลผลการปรับปรุงแผน
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: