ความประทับใจของฉัน ตอนปิดเทอม ฉันไปเที่ยวทะเลกับครอบครัว ที่ภูเก็ต เป็ การแปล - ความประทับใจของฉัน ตอนปิดเทอม ฉันไปเที่ยวทะเลกับครอบครัว ที่ภูเก็ต เป็ ภาษาไทย วิธีการพูด

ความประทับใจของฉัน ตอนปิดเทอม ฉันไป

ความประทับใจของฉัน ตอนปิดเทอม ฉันไปเที่ยวทะเลกับครอบครัว ที่ภูเก็ต เป็นเวลา 3 วัน ฉันมีความสุขมาก ได้เล่นน้ำทะเลและดำน้ำดูประการัง ฉันได้กินอาหารทะเลในตอนเย็นกับครอบครัว วันต่อมา ฉันไปเที่ยวสวนสัตว์กับครอบครัว สวนสัตว์มีสัตว์เยอะแยะ สัตว์ที่ฉันชอบคือเสือ เพราะเสือน่ารัก แม่ของฉันชอบหมีแพนด้ามาก
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 1:
ความประทับใจของฉันตอนปิดเทอมฉันไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวที่ภูเก็ตเป็นเวลา 3 วันฉันมีความสุขมากได้เล่นน้ำทะเลและดำน้ำดูประการัง วันต่อมาสวนสัตว์มีสัตว์เยอะแยะสัตว์ที่ฉันชอบคือเสือเพราะเสือน่ารักแม่ของฉันชอบหมีแพนด้ามาก
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 2:
ความประทับใจของฉันตอนปิดเทอมฉันไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวที่ภูเก็ตเป็นเวลา 3 วันฉันมีความสุขมากได้เล่นน้ำทะเลและดำน้ำดูประการังฉันได้กินอาหารทะเลในตอนเย็นกับครอบครัววันต่อมา สวนสัตว์มีสัตว์เยอะแยะสัตว์ที่ฉันชอบคือเสือเพราะเสือน่ารักแม่ของฉันชอบหมีแพนด้ามาก
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 3:
ความประทับใจของฉันตอนปิดเทอมฉันไปเที่ยวทะเลกับครอบครัว ที่ภูเก็ต เป็นเวลา 3 ท่องเที่ยวเพื่อรับฟังเรื่องราวของฉันมีความสุขมากได้เล่นน้ำทะเลและดำน้ำดูประการังฉันได้กินอาหารทะเลในตอนเย็นกับครอบครัววันต่อมาสวนสัตว์มีสัตว์เยอะแยะสัตว์ที่ฉันชอบคือเสือเพราะเสือน่ารักแม่ของฉันชอบหมีแพนด้ามาก
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: