อ่านข่าวดารานักแสดงช่อง 7 สี สวมชุดสวยร่วมงาน Star Party 24 ปี ทีวีพูล การแปล - อ่านข่าวดารานักแสดงช่อง 7 สี สวมชุดสวยร่วมงาน Star Party 24 ปี ทีวีพูล ภาษาไทย วิธีการพูด

อ่านข่าวดารานักแสดงช่อง 7 สี สวมชุด

อ่านข่าวดารา

นักแสดงช่อง 7 สี สวมชุดสวยร่วมงาน Star Party 24 ปี ทีวีพูล ปีนี้จัดในธีม อะโลฮา พาราไดซ์ เน้นสีสันสะดุดตา งานนี้หนุ่มสาว 7 สี น่ารักถูกใจแฟนๆ ได้คะแนนโหวตจากมหาชนไปหลายรางวัล เริ่มด้วย รางวัลซุปตาร์ใจบุญ แพนเค้ก เขมนิจ หนุ่มขี้เล่น พอร์ช ศรัณย์ รับรางวัลมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น
จาก:
เป็น:
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 1:
อ่านข่าวดารา

นักแสดงช่อง 7 สีสวมชุดสวยร่วมงานปาร์ตี้ดาว 24 ปีทีวีพูลปีนี้จัดในธีมอะโลฮาพาราไดซ์เน้นสีสันสะดุดตางานนี้หนุ่มสาว 7 สีน่ารักถูกใจแฟน ๆ ได้คะแนนโหวตจากมหาชนไปหลายรางวัลเริ่มด้วยรางวัล ซุปตาร์ใจบุญแพนเค้กหนุ่มขี้เล่นพอร์ชศรัณย์รับรางวัลมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 2:
อ่านข่าวดารา

นักแสดงช่อง 7 สีสวมชุดสวยร่วมงาน Star ปาร์ตี้ 24 ปีทีวีพูลปีนี้จัดในธีมอะโลฮาพาราไดซ์เน้นสีสันสะดุดตางานนี้หนุ่มสาว 7 สีน่ารักถูกใจแฟน ๆ ได้คะแนนโหวตจากมหาชนไปหลายรางวัลเริ่มด้วยรางวัลซุปตาร์ใจบุญแพนเค้ก หนุ่มขี้เล่นพอร์ชศรัณย์รับรางวัลมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 3:
อ่านข่าวดารา

นักแสดงช่อง 7 สีสวมชุดสวยร่วมงานดาวอื่น 24 ปีทีวีพูลปีนี้จัดในธีมอะโลฮาพาราไดซ์เน้นสีสันสะดุดตางานนี้หนุ่มสาว 7 สีน่ารักถูกใจแฟนๆได้คะแนนโหวตจากมหาชนไปหลายรางวัลเริ่มด้วยรางวัลซุปตาร์ใจบุญแพนเค้กหนุ่มขี้เล่นพอร์ชศรัณย์รับรางวัลมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น
ตามมาตรฐาน
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: ตรวจหาภาษา, ภาษาจีน, จีนดั้งเดิม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาไอริช, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาโปแลนด์, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาแอฟริกา, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาจอร์เจีย, ภาษากูจาราติ, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาเกาหลี, ภาษาดัตช์, ภาษากาลิเชียน, ภาษาคะตะลัน, ภาษาเช็ก, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาโรมาเนีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาเลย์, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษาเบงกาลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสวีเดน, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวลส์, ภาษายูเครน, ภาษาฮิบรู, ภาษากรีก, ภาษาแบ็ซค, ภาษาสเปน, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอิตาลี, ภาษายิดดิช, ภาษาฮินดู, ภาษากันนาดา, ภาษาเตลูกู, ภาษาทมิฬ, ภาษาอูรดูร์, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาม้ง, คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), ภาษาบอสเนีย, ภาษาเขมร, ภาษาคาซัค, ภาษาฮัวซา, ลาว, มาลากาซี, ภาษามหารัฐ, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาเมารี, ภาษามองโกเลีย, ภาษาซูลู, ภาษาเนปาล, ภาษาปัญจาป, ชิเชวา, ภาษาเซโซโท, ภาษาซีบัวโน, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอิกโบ, ภาษาซุนดา, ภาษาชวา, ภาษาโยรูบา, การแปลภาษา.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: