ดี อามาน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ตั้งอยู่ติดถนนสายเอเชียระหว่างหลักกิโลเม การแปล - ดี อามาน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ตั้งอยู่ติดถนนสายเอเชียระหว่างหลักกิโลเม ภาษาไทย วิธีการพูด

ดี อามาน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ตั้งอ

ดี อามาน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ตั้งอยู่ติดถนนสายเอเชียระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 311 หมู่1 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็นธุรกิจในเครือของบริษัท ดี อามาน กรุ๊ป จำกัด ซึ่งได้ซื้อกิจการลีลา รีสอร์ท จากคุณโชติ ลีลาภรณ์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 และได้เข้าบริหารกิจการพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น " ดี อามาน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท " ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบัน
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 1:
ดีอามานโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท 35 เลขที่ 311 หมู่ที่ 1 ตำบลสะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเป็นธุรกิจในเครือของ บริษัท ดีอามานกรุ๊ป จำกัด ซึ่งได้ซื้อกิจการลีลารีสอร์ทลีลาภรณ์เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 "ดีอามานโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท" ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบัน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 2:
ดีอามานโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ทตั้งอยู่ติดถนนสายเอเชียระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 311 หมู่1 ตำบลสะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเป็นธุรกิจในเครือของบริษัทดีอามานกรุ๊ปจำกัดซึ่งได้ซื้อกิจการลีลารีสอร์ท ลีลาภรณ์เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 และได้เข้าบริหารกิจการพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบัน "ดีอามานโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท"
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาไทย) 3:
ดีอามานโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ทตั้งอยู่ติดถนนสายเอเชียระหว่างหลักกิโลเมตร 35 เลขที่ 311 หมู่ 1 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาเป็นธุรกิจในเครือของบริษัทอามานดีกรุ๊ปจำกัดซึ่งได้ซื้อกิจการลีลารีสอร์ทลีลาภรณ์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม .2556 และได้เข้าบริหารกิจการพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเ"ดีอามานโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท"ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบัน
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: